Thực đơn.BEST SELLERS
BEST SELLERS

BEST SELLERS

KHAI VỊ
Appetizers

KHAI VỊ

1.

CHẢ GIÒ TÔM THỊT


Egg Rolls
27.000
2.

BÌ CUỐN


Shredded Pork & Skin Spring Rolls
35.000
3.

GỎI CUỐN


Pork & Shrimp Spring Rolls
35.000
4.

NEM NƯỚNG CUỐN


Grilled Pork Rolls
39.000
5.

KHOAI TÂY CHIÊN


French Fries
29.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM SƯỜN CỐT LẾT
Special BBQ Pork Chop

CƠM TẤM SƯỜN CỐT LẾT

6.

CƠM SƯỜN CỐT LẾT NƯỚNG


BBQ Pork Chops
65.000
7.

CƠM SƯỜN BÌ/CHẢ


BBQ Pork Chops + Shredded Pork & Skin / Pork Pie
70.000
8.

CƠM SƯỜN + BÌ + CHẢ


BBQ Pork Chops + Shredded Pork & Skin + Pork Pie
75.000
9.

CƠM SƯỜN TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


BBQ Pork Chops + Chicken Egg Omelet / Quail Egg Omelet
70.000
10.

CƠM SƯỜN CHẢ + TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


BBQ Pork Chops + Pork Pie & Chicken Egg Omelet/ Quail Egg Omelet
75.000
11.

CƠM SƯỜN + TÀU HỦ KY


BBQ Pork Chops + Shrimp Crispy Beancurd
75.000
12.

CƠM SƯỜN CỐT LẾT 5 MÓN


BBQ pork chops, Pork pie, Shredded pork & skin, Quail egg omelet & Shrimp crispy beancurd
80.000
13.

CƠM SƯỜN CỐT LẾT 7 MÓN


BBQ pork chops, Pork pie, Shredded pork & skin, Quail egg omelet & Shrimp crispy beancurd, Chinese sausage, Sour sausage
85.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM SƯỜN NON
BBQ Pork Ribs

CƠM TẤM SƯỜN NON

14.

CƠM SƯỜN NON NƯỚNG


BBQ Pork Ribs
75.000
15.

CƠM SƯỜN NON + BÌ / CHẢ


BBQ Pork Ribs + Shredded Pork & Skin/ BBQ Pork Ribs + Pork Pie
80.000
16.

CƠM SƯỜN NON + BÌ + CHẢ


BBQ Pork Ribs + Shredded Pork & Skin + Pork Pie
85.000
17.

CƠM SƯỜN NON + TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


BBQ Pork Ribs + Chicken Egg Omelet/ Quail Egg Omelet
80.000
18.

CƠM SƯỜN NON + CHẢ + TRỨNG GÀ OPLA / CÚT OPLA


BBQ Pork Ribs + Pork Pie + Chicken Egg Omelet / Quail Egg Omelet
85.000
19.

CƠM SƯỜN NON + TÀU HỦ KY


BBQ Pork Ribs + Shrimp Crispy Beancurd
85.000
20.

CƠM SƯỜN NON 5 MÓN


BBQ Pork Ribs + Pork Pie + Shredded Pork & Skin, Quail Egg omelet & Shrimp Crisy Beancurd
90.000
21.

CƠM SƯỜN NON 7 MÓN


BBQ Pork Ribs + Pork Pie + Shredded Pork & Skin, Quail Eggs, Chinese Sausage, Sour Sausage & Shrimp Crispy Beancurd
95.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM BA RỌI NƯỚNG
BBQ Pork Belly

CƠM TẤM BA RỌI NƯỚNG

22.

CƠM THỊT BA RỌI NƯỚNG


BBQ Pork Belly
70.000
23.

CƠM THỊT BA RỌI NƯỚNG + BÌ / CHẢ


BBQ Pork Belly + Shredded Pork & Skin / Pork Pie
75.000
24.

CƠM THỊT BA RỌI NƯỚNG + BÌ + CHẢ


BBQ Pork Belly + Shredded Pork & Skin + Pork Pie
80.000
25.

CƠM BA RỌI NƯỚNG + TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


BBQ Pork Belly + Chiken Egg Omelet / Quail Egg Omelet
75.000
26.

CƠM BA RỌI NƯỚNG + CHẢ + TRỨNG GÀ OPLA / CÚT OPLA


BBQ Pork Belly + Pork Pie & Chicken Egg Omelet / Quail Egg Omelet
80.000
27.

CƠM BA RỌI NƯỚNG + TÀU HỦ KY


BBQ Pork Belly + Shrimp Crispy Beancurd
80.000
28.

CƠM BA RỌI NƯỚNG 5 MÓN


BBQ Pork Belly + Pork Pie + Shredded Pork & Skin, Quail Egg Omelet & Shrimp Crispy Beancurd
85.000
29.

CƠM BA RỌI NƯỚNG 7 MÓN


BBQ Pork Belly + Pork Pie + Shredded Pork & Skin, Quail Eggs omelet, Chinese Sausage, Sour Sausage And Shrimp Crispy Beancurd
90.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM SƯỜN GIÒ CALI
House Special Pork Steak

CƠM TẤM SƯỜN GIÒ CALI

30.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI


BBQ Pork Drumstick
80.000
31.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI + BÌ / CHẢ


BBQ Pork Drumstick + Shredded Pord & Skin / Pork Pie
85.000
32.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI + BÌ + CHẢ


BBQ Pork Drumstick + Shredded Pord & Skin + Pork Pie
90.000
33.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI + TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


BBQ Pork Drumstick + Chicken Egg Omelet/ Quail Egg Omelet
85.000
34.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI + CHẢ + TRỨNG GÀ OPLA / CÚT OPLA


BBQ Pork Drumstick + Pork Pie & Chicken Egg omelet/ Quail Egg Omelet
90.000
35.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI + TÀU HỦ KY


BBQ Pork Drumstick + Shrimp Crispy Beancurd
90.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM KHÁC
Broken Rice

CƠM TẤM KHÁC

36.

CƠM TRỨNG CÚT OPLA / TRỨNG GÀ OPLA


Broken Rice With Chicken Egg Omelet/ Quail Egg Omelet
60.000
37.

CƠM BÌ / CHẢ / LẠP XƯỞNG


Broken Rice With Shredded Pork & Skin / Pork Pie / Chinese Sausage
60.000
38.

CƠM BÌ + CHẢ / BÌ + LẠP XƯỞNG


Broken Rice With Shredded Pork & Skin + Pork Pie / Shredded Pork & Skin + Chinese Sausage
65.000
39.

CƠM TÀU HỦ KY TÔM THỊT


Broken Rice With House Special Shrimp & Pork Wrapped In Beancurd
70.000
40.

CƠM TÀU HỦ KY + BÌ + CHẢ


Broken Rice With Shrimp Crispy Beancurd + Shredded Pork & Skin + Pork Pie
75.000
41.

CƠM THỊT NƯỚNG SẢ


Broken Rice With Grill Lemonggrass Pork
65.000
42.

CƠM ĐÙI GÀ CHIÊN GIÒN / NƯỚC MẮM


Broken rice With Crispy Fried Chicken Drumstick / With Fish Sauce
65.000
43.

CƠM CÁ KHO TỘ


Broken Rice With Braised Fish In Claypot
65.000
44.

CƠM TAY CẦM THẬP CẨM


Broken Rice In Claypot With Chicken, Shrimps, Chinese Sausage, Quail Egg & Vegetable
75.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CÁC LOẠI BÚN, CHÁO
Rice Noodles

CÁC LOẠI BÚN, CHÁO

45.

BÚN RIÊU TÔM CUA


Rice Noodles In Mince Of Crab Shrimp & Pork Soup
65.000
46.

BÚN CHẢ HÀ NỘI


Rice Noodles With BBQ Pork, Bacon, Meat Balls
70.000
47.

BÚN THỊT BA RỌI NƯỚNG


Rice Noodles With BBQ Pork Belly
65.000
48.

BÚN TÀU HỦ KY


Rice Noodles With Shrimp Crispy Beancurd
70.000
49.

BÚN BÌ / CHẢ GIÒ


Rice Noodles With Shredded Pork & Skin / Egg Rolls
60.000
50.

BÚN BÌ + CHẢ GIÒ


Rice Noodles With Shredded Pork & Skin + Egg Rolls
65.000
51.

BÚN NEM NƯỚNG / BÚN THỊT NƯỚNG


Rice Noodles With Grilled Pork/ Grilled Lemongrass Pork
60.000 - 65.000
52.

BÚN NEM NƯỚNG / THỊT NƯỚNG + BÌ / CHẢ GIÒ


Rice Noodles With Grilled Pork / Grilled Lemongrass Pork + Shredded Pork & Skin / Egg Rolls
65.000 - 70.000
53.

BÚN NEM NƯỚNG / THỊT NƯỚNG + BÌ + CHẢ GIÒ


Rice Noodles With Grilled Pork / Grilled Lemongrass Pork + Shredded Pork & Skin + Egg Rolls
70.000 - 75.000
54.

BÚN NEM NƯỚNG / THỊT NƯỚNG + BÌ + CHẢ GIÒ + TÀU HỦ KY


Rice Noodles With Grilled Pork / Grilled Lemongrass Pork + Shredded Pork & Skin + Egg Rolls + Shrimp crispy Beancurd
75.000 - 80.000
55.

BÚN CALI ĐẶC BIỆT 5 MÓN


Special Rice Noodles with grilled pork, shredded pork & skin, Egg rolls, shrimp crispy beancurd, sour sausage
80.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

COMBO TRẺ EM
Kid’s Combo

COMBO TRẺ EM

56.

COMBO TRẺ EM 1 - KID'S COMBO 1 - CƠM SƯỜN CỐT NẾT NƯỚNG, KHOAI TÂY CHIÊN/CANH, YOGURT, NƯỚC NGỌT


Broken Rice With BBQ Pork Chop, French Fries Or Soup, Yogurt, Soft Drink
75.000
57.

COMBO TRẺ EM 2 - KID'S COMBO 2 - CƠM ĐÙI GÀ CHIÊN GIÒN, KHOAI TÂY CHIÊN, YOGURT, NƯỚC NGỌT


Crispy Fried Chicken Drumstick, French Fries Or Soup, Yogurt, Soft Drink
75.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

MÓN ĂN KÈM
Side Dishes

MÓN ĂN KÈM

58.

SALAD TRỘN DẦU GIẤM (NHỎ/LỚN)


House Special Salad (Small/large)
25.000 - 35.000
59.

RAU LUỘC KHO QUẸT (NHỎ/LỚN)


Steamed Vegetable & Braised fish sauce (Small/large)
25.000 - 35.000
60.

CANH KHỔ QUA DỒN THỊT


Stuffed Bitter Melon Soup
35.000
61.

CANH TRÁI BÍ


Pumpkin Soup
40.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

MÓN CHAY
Vegetarian Food

MÓN CHAY

62.

CHẢ GIÒ CHAY


Vegetarian Egg Rolls
27.000
63.

BÚN CHẢ GIÒ CHAY


Rice Noodles With vegetarian Egg Rolls
60.000
64.

CƠM CHẢ CHAY KHO NẤM & CƠM DỪA


Broken Rice With Braised Vegetarian Ham & Mushroom
65.000
65.

BÌ CUỐN CHAY


Vegetarian Sping Rolls
35.000
66.

CƠM TẤM / BÚN BÌ CHAY


Broken Rice / Rice Noodles With Sherdded Tofu & Vegetarian Egg Rolls
60.000
67.

BÚN BÌ + CHẢ GIÒ CHAY


Rice Noodles With Shredded Tofu & Vegetarian Egg Rolls
65.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

MÓN THÊM
Side Dishes

MÓN THÊM

68.

CƠM / BÚN / CANH / PHỤ THU CƠM CHÁY


Extra Broken Rice / Rice Noodles / Soup / Upgrade Crispy Broken Rice
14.000
69.

ĐỒ CHUA/ DƯA LEO/ CÀ THUA THÊM/ RAU XÀ LÁCH THÊM


Extra Pickles/ Cucunber/ Tomato/ Salad
5.000
70.

CƠM TẤM CHÁY GIÒN


Crispy Broken Rice
20.000
71.

CHẢ / BÌ / BÌ CHAY


Pork Pie / Shredded Pork & Skin / Vegetarian Shredded Tofu
20.000
72.

TRỨNG CÚT OPLA(5) / TRỨNG GÀ OPLA(1) / NEM NƯỚNG(1)


Quail Egg Omelet(5) / Chicken Egg Omelet(1) / Grill Pork(1)
20.000
73.

TÀU HỦ KY THÊM(1)


Extra Shrimp Crispy Beancurd(1)
25.000
74.

CHẢ GIÒ(2) / CHẢ GIÒ CHAY (2)


Egg Rolls(2) / Vegetarian Egg Rolls(2)
27.000
75.

THỊT NƯỚNG(1) / LẠP XƯỞNG (10) / NEM CHUA NƯỚNG (10) / LẠP XƯỞNG (5) + NEM CHUA(5)


Lemongrass Pork(1) / Chinese Sausage(10) / Sour Sausage (10) / Chinese Sausage (5) + Sour Sausage (5)
28.000
76.

ĐÙI GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM / CHIÊN GIÒN/ CÁ KHO TỘ


Fried Chicken Drumstick With Fish Sauce / Crispy Chicken Drumstick/ Braised fish in claypot
47.000
77.

SƯỜN CỐT LẾT NƯỚNG


BBQ Pork chops
50.000
78.

THỊT BA RỌI NƯỚNG / THỊT, CHẢ VIÊN NƯỚNG BÚN HÀ NỘI


BBQ Pork Belly / Extra grilled pork & meat balls
57.000
79.

SƯỜN NON NƯỚNG


BBQ Pork Ribs
62.000
80.

SƯỜN GIÒ CALI


BBQ pork drumstick
67.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

TRÁNG MIỆNG
Dessert

TRÁNG MIỆNG

81.

YOGURT SỮA TƯƠI


Home-Made Yogurt
25.000
82.

YOGURT ĐÁ


Iced Yogurt
29.000
83.

YOGURT HẠT CHIA


Yogurt With Chia Seeds
32.000
84.

YOGURT TRÁI CÂY


Yogurt With Fresh Fruits
40.000
85.

YOGURT NHA ĐAM HẠT CHIA


Yogurt With Aloe Vera & Chia Seeds
40.000
86.

BÁNH FLAN


Flan Cake Dessert
28.000
87.

CHÈ CHUỐI XÀO DỪA


Coconut Banana Sweet Dessert
32.000
88.

SƯƠNG SÁO CÀ PHÊ


Grass Jelly In Coffee Flavor
35.000
89.

TRÁI CÂY THẬP CẨM NHỎ / LỚN


Mixed Fresh Fruit Dishes(Small/large)
28.000 - 40.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

THỨC UỐNG DINH DƯỠNG
Special Drinks

THỨC UỐNG DINH DƯỠNG

90.

HẠT CHIA VỊ TẮC


Kumquat Juice With Chia Seeds
45.000
91.

HẠT CHIA NHA ĐAM


Aloe Vera With Chia Seeds
45.000
92.

YOGURT TRÁI CÂY HẠT CHIA


Yogurt With Mixed Fruits & Chia Seed
45.000
93.

CALI THƠ MỘNG


Cali Of Dream
55.000
94.

CALI LÃNG MẠN


Cali Of Romance
55.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

NƯỚC TRÁI CÂY
Fresh Fruit Juice

NƯỚC TRÁI CÂY

95.

TRÀ TÁO / TRÀ TÁO HẠT CHIA


Apple Tea / Apple Tea With Chia Seed
35.000 - 40.000
96.

NƯỚC CHANH DÂY


Fresh Passion Fruit Juice
36.000
97.

NƯỚC SÂM MÍA LAU


Sugarcane Herbal Drink
30.000
98.

RAU MÁ DỪA / RAU MÁ ĐẬU XANH


Pennyworth With Fresh Coconut / Green Bean
36.000
99.

CAM TƯƠI CÓ ĐÁ


Fresh Orange Huice With Ice
39.000
100.

SINH TỐ DỪA


Coconut Smoothie
40.000
101.

SINH TỐ CHANH DÂY


Passion Fruit Smoothie
42.000
102.

NƯỚC ÉP ỔI / THƠM / DƯA HẤU / TẮC / CÀ RỐT


Fresh Carrot Juice
39.000
103.

NƯỚC ÉP BƯỞI / TÁO


Fresh Pomelo / Apple Juice
42.000
104.

NƯỚC ÉP TỔNG HỢP(CAM, THƠM, CÀ RỐT)


Mixed Fresh Fruit Juice(Orange, Pineapple / Carrot)
45.000
105.

BỘT SẮN CAM / TẮC / THƠM


Orange / Kumquat / Pineapple Juice With Cassave
42.000
106.

XÍ MUỘI / TẮC MUỐI (NÓNG/ĐÁ)


Salted Plum / Salted Kumquat (Hot/iced)
30.000
107.

CHANH / TẮC TƯƠI (NÓNG/ĐÁ)


Fresh Lemon Juice / Fresh Kumquat (Hot/iced)
32.000
108.

RAU MÁ


Pennyworth Drink
32.000
109.

DỪA TƯƠI


Fresh Coconut
35.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

THỨC UỐNG
Drinks

THỨC UỐNG

110.

CÀ PHÊ NÓNG / ĐÁ


Hot / Iced Coffee
32.000
111.

CÀ PHÊ SỮA NÓNG / ĐÁ


Hot / Iced White Coffee
35.000
112.

SODA / COKE /PEPSI / 7UP


28.000
113.

SODA CHANH ĐƯỜNG


Soda With Fresh Lemon & Sugar
39.000
114.

LY CHANH ĐƯỜNG THÊM


Extra Lemon, Sugar & Ice
17.000
115.

NƯỚC SUỐI


Bottled Water
22.000
116.

TRÀ ĐÁ / TRÀ NÓNG


Iced Tea / Hot Tea
12.000 - 10.000
117.

BIA 333 / TIGER


333 Beer / Tiger Beer
35.000
118.

BIA HEINEKEN / SAIGON SPECIAL LON


Heineken Beer / Saigon Special Beer
38.000
119.

TẨY ĐÁ THÊM


Glass If Ice
4.000
120.

KHĂN LẠNH


Wet Towels
4.000
121.

PHỤ THU KHÔNG ĐÁ


Surcharge Without Ice
8.000
122.

PHỤ THU HẠT CHIA


Add On Chia Seed
5.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

Đặt Món Online

Cơm tấm cali

Delivery:

1900 CALI

1900  2254