Thực đơn.



BEST SELLERS
BEST SELLERS

BEST SELLERS

KHAI VỊ
Appetizers

KHAI VỊ

1.

CHẢ GIÒ TÔM THỊT


Egg Rolls
24.000
2.

BÌ CUỐN


Shredded Pork & Skin Spring Rolls
32.000
3.

GỎI CUỐN


Pork & Shrimp Spring Rolls
32.000
4.

NEM NƯỚNG CUỐN


Grilled Pork Rolls
38.000
5.

KHOAI TÂY CHIÊN


French Fries
27.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM SƯỜN CỐT LẾT
Special BBQ Pork Chop

CƠM TẤM SƯỜN CỐT LẾT

6.

CƠM SƯỜN CỐT LẾT NƯỚNG


BBQ Pork Chops
60.000
7.

CƠM SƯỜN BÌ/CHẢ


BBQ Pork Chops + Shredded Pork & Skin / Pork Pie
65.000
8.

CƠM SƯỜN + BÌ + CHẢ


BBQ Pork Chops + Shredded Pork & Skin + Pork Pie
70.000
9.

CƠM SƯỜN TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


BBQ Pork Chops + Chicken Egg Omelet / Quail Egg Omelet
65.000
10.

CƠM SƯỜN CHẢ + TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


BBQ Pork Chops + Pork Pie & Chicken Egg Omelet/ Quail Egg Omelet
70.000
11.

CƠM SƯỜN + TÀU HỦ KY


BBQ Pork Chops + Shrimp Crispy Beancurd
70.000
12.

CƠM SƯỜN CỐT LẾT 5 MÓN


BBQ pork chops, Pork pie, Shredded pork & skin, Quail egg omelet & Shrimp crispy beancurd
75.000
13.

CƠM SƯỜN CỐT LẾT 7 MÓN


BBQ pork chops, Pork pie, Shredded pork & skin, Quail egg omelet & Shrimp crispy beancurd, Chinese sausage, Sour sausage
80.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM SƯỜN NON
BBQ Pork Ribs

CƠM TẤM SƯỜN NON

14.

CƠM SƯỜN NON NƯỚNG


BBQ Pork Ribs
70.000
15.

CƠM SƯỜN NON + BÌ / CHẢ


BBQ Pork Ribs + Shredded Pork & Skin/ BBQ Pork Ribs + Pork Pie
75.000
16.

CƠM SƯỜN NON + BÌ + CHẢ


BBQ Pork Ribs + Shredded Pork & Skin + Pork Pie
80.000
17.

CƠM SƯỜN NON + TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


BBQ Pork Ribs + Chicken Egg Omelet/ Quail Egg Omelet
75.000
18.

CƠM SƯỜN NON + CHẢ + TRỨNG GÀ OPLA / CÚT OPLA


BBQ Pork Ribs + Pork Pie + Chicken Egg Omelet / Quail Egg Omelet
80.000
19.

CƠM SƯỜN NON + TÀU HỦ KY


BBQ Pork Ribs + Shrimp Crispy Beancurd
80.000
20.

CƠM SƯỜN NON 5 MÓN


BBQ Pork Ribs + Pork Pie + Shredded Pork & Skin, Quail Egg omelet & Shrimp Crisy Beancurd
85.000
21.

CƠM SƯỜN NON 7 MÓN


BBQ Pork Ribs + Pork Pie + Shredded Pork & Skin, Quail Eggs, Chinese Sausage, Sour Sausage & Shrimp Crispy Beancurd
90.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM BA RỌI NƯỚNG
BBQ Pork Belly

CƠM TẤM BA RỌI NƯỚNG

22.

CƠM THỊT BA RỌI NƯỚNG


BBQ Pork Belly
65.000
23.

CƠM THỊT BA RỌI NƯỚNG + BÌ / CHẢ


BBQ Pork Belly + Shredded Pork & Skin / Pork Pie
70.000
24.

CƠM THỊT BA RỌI NƯỚNG + BÌ + CHẢ


BBQ Pork Belly + Shredded Pork & Skin + Pork Pie
75.000
25.

CƠM BA RỌI NƯỚNG + TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


BBQ Pork Belly + Chiken Egg Omelet / Quail Egg Omelet
70.000
26.

CƠM BA RỌI NƯỚNG + CHẢ + TRỨNG GÀ OPLA / CÚT OPLA


BBQ Pork Belly + Pork Pie & Chicken Egg Omelet / Quail Egg Omelet
75.000
27.

CƠM BA RỌI NƯỚNG + TÀU HỦ KY


BBQ Pork Belly + Shrimp Crispy Beancurd
75.000
28.

CƠM BA RỌI NƯỚNG 5 MÓN


BBQ Pork Belly + Pork Pie + Shredded Pork & Skin, Quail Egg Omelet & Shrimp Crispy Beancurd
80.000
29.

CƠM BA RỌI NƯỚNG 7 MÓN


BBQ Pork Belly + Pork Pie + Shredded Pork & Skin, Quail Eggs omelet, Chinese Sausage, Sour Sausage And Shrimp Crispy Beancurd
85.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM SƯỜN GIÒ CALI
House Special Pork Steak

CƠM TẤM SƯỜN GIÒ CALI

30.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI


BBQ Pork Drumstick
75.000
31.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI + BÌ / CHẢ


BBQ Pork Drumstick + Shredded Pord & Skin / Pork Pie
80.000
32.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI + BÌ + CHẢ


BBQ Pork Drumstick + Shredded Pord & Skin + Pork Pie
85.000
33.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI + TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


BBQ Pork Drumstick + Chicken Egg Omelet/ Quail Egg Omelet
80.000
34.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI + CHẢ + TRỨNG GÀ OPLA / CÚT OPLA


BBQ Pork Drumstick + Pork Pie & Chicken Egg omelet/ Quail Egg Omelet
85.000
35.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI + TÀU HỦ KY


BBQ Pork Drumstick + Shrimp Crispy Beancurd
85.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM KHÁC
Broken Rice

CƠM TẤM KHÁC

36.

CƠM TRỨNG CÚT OPLA / TRỨNG GÀ OPLA


Broken Rice With Chicken Egg Omelet/ Quail Egg Omelet
50.000
37.

CƠM BÌ / CHẢ / LẠP XƯỞNG


Broken Rice With Shredded Pork & Skin / Pork Pie / Chinese Sausage
50.000
38.

CƠM BÌ + CHẢ / BÌ + LẠP XƯỞNG


Broken Rice With Shredded Pork & Skin + Pork Pie / Shredded Pork & Skin + Chinese Sausage
55.000
39.

CƠM TÀU HỦ KY TÔM THỊT


Broken Rice With House Special Shrimp & Pork Wrapped In Beancurd
60.000
40.

CƠM TÀU HỦ KY + BÌ + CHẢ


Broken Rice With Shrimp Crispy Beancurd + Shredded Pork & Skin + Pork Pie
70.000
41.

CƠM THỊT NƯỚNG SẢ


Broken Rice With Grill Lemonggrass Pork
60.000
42.

CƠM ĐÙI GÀ CHIÊN GIÒN / NƯỚC MẮM


Broken rice With Crispy Fried Chicken Drumstick / With Fish Sauce
60.000
43.

CƠM CÁ KHO TỘ


Broken Rice With Braised Fish In Claypot
60.000
44.

CƠM TÔM THỊT KHO THỐ


Broken Rice With Pork & Shrimp In Claypot
60.000
45.

CƠM TAY CẦM THẬP CẨM


Broken Rice In Claypot With Chicken, Shrimps, Chinese Sausage, Quail Egg & Vegetable
70.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CÁC LOẠI BÚN, CHÁO
Rice Noodles

CÁC LOẠI BÚN, CHÁO

46.

BÚN RIÊU TÔM CUA


Rice Noodles In Mince Of Crab Shrimp & Pork Soup
60.000
47.

BÚN CHẢ HÀ NỘI


Rice Noodles With BBQ Pork, Bacon, Meat Balls
65.000
48.

BÚN THỊT BA RỌI NƯỚNG


Rice Noodles With BBQ Pork Belly
60.000
49.

BÚN TÀU HỦ KY


Rice Noodles With Shrimp Crispy Beancurd
60.000
50.

BÚN BÌ / CHẢ GIÒ


Rice Noodles With Shredded Pork & Skin / Egg Rolls
50.000
51.

BÚN BÌ + CHẢ GIÒ


Rice Noodles With Shredded Pork & Skin + Egg Rolls
55.000
52.

BÚN NEM NƯỚNG / BÚN THỊT NƯỚNG


Rice Noodles With Grilled Pork/ Grilled Lemongrass Pork
55.000
53.

BÚN NEM NƯỚNG / THỊT NƯỚNG + BÌ / CHẢ GIÒ


Rice Noodles With Grilled Pork / Grilled Lemongrass Pork + Shredded Pork & Skin / Egg Rolls
60.000
54.

BÚN NEM NƯỚNG / THỊT NƯỚNG + BÌ + CHẢ GIÒ


Rice Noodles With Grilled Pork / Grilled Lemongrass Pork + Shredded Pork & Skin + Egg Rolls
65.000
55.

BÚN NEM NƯỚNG / THỊT NƯỚNG + BÌ + CHẢ GIÒ + TÀU HỦ KY


Rice Noodles With Grilled Pork / Grilled Lemongrass Pork + Shredded Pork & Skin + Egg Rolls + Shrimp crispy Beancurd
70.000
56.

BÚN CALI ĐẶC BIỆT 5 MÓN


Special Rice Noodles with grilled pork, shredded pork & skin, Egg rolls, shrimp crispy beancurd, sour sausage
75.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

COMBO TRẺ EM
Kid’s Combo

COMBO TRẺ EM

57.

COMBO TRẺ EM 1 - KID'S COMBO 1 - CƠM SƯỜN CỐT NẾT NƯỚNG, KHOAI TÂY CHIÊN/CANH, YOGURT, NƯỚC NGỌT


Broken Rice With BBQ Pork Chop, French Fries Or Soup, Yogurt, Soft Drink
65.000
58.

COMBO TRẺ EM 2 - KID'S COMBO 2 - CƠM ĐÙI GÀ CHIÊN GIÒN, KHOAI TÂY CHIÊN, YOGURT, NƯỚC NGỌT


Crispy Fried Chicken Drumstick, French Fries Or Soup, Yogurt, Soft Drink
65.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

MÓN ĂN KÈM
Side Dishes

MÓN ĂN KÈM

59.

SALAD TRỘN DẦU GIẤM (NHỎ/LỚN)


House Special Salad (Small/large)
22.000 - 32.000
60.

RAU LUỘC KHO QUẸT (NHỎ/LỚN)


Steamed Vegetable & Braised fish sauce (Small/large)
22.000 - 32.000
61.

CANH KHỔ QUA DỒN THỊT


Stuffed Bitter Melon Soup
32.000
62.

CANH TRÁI BÍ


Pumpkin Soup
38.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

MÓN CHAY
Vegetarian Food

MÓN CHAY

63.

CHẢ GIÒ CHAY


Vegetarian Egg Rolls
24.000
64.

BÚN CHẢ GIÒ CHAY


Rice Noodles With vegetarian Egg Rolls
55.000
65.

CƠM CHẢ CHAY KHO NẤM & CƠM DỪA


Broken Rice With Braised Vegetarian Ham & Mushroom
60.000
66.

BÌ CUỐN CHAY


Vegetarian Sping Rolls
32.000
67.

CƠM TẤM / BÚN BÌ CHAY


Broken Rice / Rice Noodles With Sherdded Tofu & Vegetarian Egg Rolls
55.000
68.

BÚN BÌ + CHẢ GIÒ CHAY


Rice Noodles With Shredded Tofu & Vegetarian Egg Rolls
60.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

MÓN THÊM
Side Dishes

MÓN THÊM

69.

CƠM / BÚN / CANH / PHỤ THU CƠM CHÁY


Extra Broken Rice / Rice Noodles / Soup / Upgrade Crispy Broken Rice
12.000
70.

ĐỒ CHUA/ DƯA LEO/ CÀ THUA THÊM/ RAU XÀ LÁCH THÊM


Extra Pickles/ Cucunber/ Tomato/ Salad
5.000
71.

CƠM TẤM CHÁY GIÒN


Crispy Broken Rice
18.000
72.

CHẢ / BÌ / BÌ CHAY


Pork Pie / Shredded Pork & Skin / Vegetarian Shredded Tofu
18.000
73.

TRỨNG CÚT OPLA(5) / TRỨNG GÀ OPLA(1) / NEM NƯỚNG(1)


Quail Egg Omelet(5) / Chicken Egg Omelet(1) / Grill Pork(1)
18.000
74.

TÀU HỦ KY THÊM(1)


Extra Shrimp Crispy Beancurd(1)
24.000
75.

CHẢ GIÒ(2) / CHẢ GIÒ CHAY (2)


Egg Rolls(2) / Vegetarian Egg Rolls(2)
24.000
76.

THỊT NƯỚNG(1) / LẠP XƯỞNG (10) / NEM CHUA NƯỚNG (10) / LẠP XƯỞNG (5) + NEM CHUA(5)


Lemongrass Pork(1) / Chinese Sausage(10) / Sour Sausage (10) / Chinese Sausage (5) + Sour Sausage (5)
26.000
77.

ĐÙI GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM / CHIÊN GIÒN/ CÁ KHO TỘ


Fried Chicken Drumstick With Fish Sauce / Crispy Chicken Drumstick/ Braised fish in claypot
47.000
78.

SƯỜN CỐT LẾT NƯỚNG


BBQ Pork chops
45.000
79.

THỊT BA RỌI NƯỚNG / THỊT, CHẢ VIÊN NƯỚNG BÚN HÀ NỘI


BBQ Pork Belly / Extra grilled pork & meat balls
52.000
80.

SƯỜN NON NƯỚNG


BBQ Pork Ribs
57.000
81.

SƯỜN GIÒ CALI


BBQ pork drumstick
62.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

TRÁNG MIỆNG
Dessert

TRÁNG MIỆNG

82.

YOGURT SỮA TƯƠI


Home-Made Yogurt
22.000
83.

YOGURT ĐÁ


Iced Yogurt
27.000
84.

YOGURT HẠT CHIA


Yogurt With Chia Seeds
32.000
85.

YOGURT TRÁI CÂY


Yogurt With Fresh Fruits
38.000
86.

YOGURT NHA ĐAM HẠT CHIA


Yogurt With Aloe Vera & Chia Seeds
38.000
87.

BÁNH FLAN


Flan Cake Dessert
25.000
88.

CHÈ CHUỐI XÀO DỪA


Coconut Banana Sweet Dessert
29.000
89.

SƯƠNG SÁO CÀ PHÊ


Grass Jelly In Coffee Flavor
32.000
90.

TRÁI CÂY THẬP CẨM NHỎ / LỚN


Mixed Fresh Fruit Dishes(Small/large)
26.000 - 40.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

THỨC UỐNG DINH DƯỠNG
Special Drinks

THỨC UỐNG DINH DƯỠNG

91.

HẠT CHIA VỊ TẮC


Kumquat Juice With Chia Seeds
40.000
92.

HẠT CHIA NHA ĐAM


Aloe Vera With Chia Seeds
40.000
93.

YOGURT TRÁI CÂY HẠT CHIA


Yogurt With Mixed Fruits & Chia Seed
40.000
94.

CALI THƠ MỘNG


Cali Of Dream
48.000
95.

CALI LÃNG MẠN


Cali Of Romance
48.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

NƯỚC TRÁI CÂY
Fresh Fruit Juice

NƯỚC TRÁI CÂY

96.

TRÀ TÁO / TRÀ TÁO HẠT CHIA


Apple Tea / Apple Tea With Chia Seed
25.000 - 29.000
97.

NƯỚC CHANH DÂY


Fresh Passion Fruit Juice
32.000
98.

NƯỚC SÂM MÍA LAU


Sugarcane Herbal Drink
25.000
99.

RAU MÁ DỪA / RAU MÁ ĐẬU XANH


Pennyworth With Fresh Coconut / Green Bean
32.000
100.

CAM TƯƠI CÓ ĐÁ


Fresh Orange Huice With Ice
35.000
101.

SINH TỐ DỪA


Coconut Smoothie
35.000
102.

SINH TỐ CHANH DÂY


Passion Fruit Smoothie
39.000
103.

NƯỚC ÉP ỔI / THƠM / DƯA HẤU / TẮC / CÀ RỐT


Fresh Carrot Juice
35.000
104.

NƯỚC ÉP BƯỞI / TÁO


Fresh Pomelo / Apple Juice
39.000
105.

NƯỚC ÉP TỔNG HỢP(CAM, THƠM, CÀ RỐT)


Mixed Fresh Fruit Juice(Orange, Pineapple / Carrot)
40.000
106.

BỘT SẮN CAM / TẮC / THƠM


Orange / Kumquat / Pineapple Juice With Cassave
40.000
107.

XÍ MUỘI / TẮC MUỐI (NÓNG/ĐÁ)


Salted Plum / Salted Kumquat (Hot/iced)
25.000
108.

CHANH / TẮC TƯƠI (NÓNG/ĐÁ)


Fresh Lemon Juice / Fresh Kumquat (Hot/iced)
30.000
109.

RAU MÁ


Pennyworth Drink
28.000
110.

DỪA TƯƠI


Fresh Coconut
30.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

THỨC UỐNG
Drinks

THỨC UỐNG

111.

CÀ PHÊ NÓNG / ĐÁ


Hot / Iced Coffee
27.000
112.

CÀ PHÊ SỮA NÓNG / ĐÁ


Hot / Iced White Coffee
29.000
113.

SODA / COKE /PEPSI / 7UP


25.000
114.

DIET COKE / DIET PEPSI / RED BULL


25.000
115.

SODA CHANH ĐƯỜNG


Soda With Fresh Lemon & Sugar
35.000
116.

LY CHANH ĐƯỜNG THÊM


Extra Lemon, Sugar & Ice
15.000
117.

NƯỚC SUỐI


Bottled Water
19.000
118.

TRÀ ĐÁ / TRÀ NÓNG


Iced Tea / Hot Tea
10.000
119.

BIA 333 / TIGER


333 Beer / Tiger Beer
30.000
120.

BIA HEINEKEN / SAIGON SPECIAL LON


Heineken Beer / Saigon Special Beer
34.000
121.

TẨY ĐÁ THÊM


Glass If Ice
4.000
122.

KHĂN LẠNH


Wet Towels
4.000
123.

PHỤ THU KHÔNG ĐÁ


Surcharge Without Ice
7.000
124.

PHỤ THU HẠT CHIA


Add On Chia Seed
5.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

Đặt Món Online

Cơm tấm cali

Delivery:

1900 CALI

1900  2254