Thực đơn.BEST SELLERS
BEST SELLERS

BEST SELLERS

KHAI VỊ
Appetizers

KHAI VỊ

1.

CHẢ GIÒ TÔM THỊT


Egg Rolls
2.

BÌ CUỐN


Shredded Pork & Skin Spring Rolls
3.

GỎI CUỐN


Pork & Shrimp Spring Rolls
4.

NEM NƯỚNG CUỐN


Grilled Pork Rolls
5.

KHOAI TÂY CHIÊN


French Fries

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM SƯỜN CỐT LẾT
Special BBQ Pork Chop

CƠM TẤM SƯỜN CỐT LẾT

6.

CƠM SƯỜN CỐT LẾT NƯỚNG


BBQ Pork Chops
7.

CƠM SƯỜN BÌ/CHẢ


BBQ Pork Chops + Shredded Pork & Skin / Pork Pie
8.

CƠM SƯỜN + BÌ + CHẢ


BBQ Pork Chops + Shredded Pork & Skin + Pork Pie
9.

CƠM SƯỜN TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


BBQ Pork Chops + Chicken Egg Omelet / Quail Egg Omelet
10.

CƠM SƯỜN CHẢ + TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


BBQ Pork Chops + Pork Pie & Chicken Egg Omelet/ Quail Egg Omelet
11.

CƠM SƯỜN + TÀU HỦ KY


BBQ Pork Chops + Shrimp Crispy Beancurd
12.

CƠM SƯỜN CỐT LẾT 5 MÓN


BBQ pork chops, Pork pie, Shredded pork & skin, Quail egg omelet & Shrimp crispy beancurd
13.

CƠM SƯỜN CỐT LẾT 7 MÓN


BBQ pork chops, Pork pie, Shredded pork & skin, Quail egg omelet & Shrimp crispy beancurd, Chinese sausage, Sour sausage

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM SƯỜN NON
BBQ Pork Ribs

CƠM TẤM SƯỜN NON

14.

CƠM SƯỜN NON NƯỚNG


BBQ Pork Ribs
15.

CƠM SƯỜN NON + BÌ / CHẢ


BBQ Pork Ribs + Shredded Pork & Skin/ BBQ Pork Ribs + Pork Pie
16.

CƠM SƯỜN NON + BÌ + CHẢ


BBQ Pork Ribs + Shredded Pork & Skin + Pork Pie
17.

CƠM SƯỜN NON + TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


BBQ Pork Ribs + Chicken Egg Omelet/ Quail Egg Omelet
18.

CƠM SƯỜN NON + CHẢ + TRỨNG GÀ OPLA / CÚT OPLA


BBQ Pork Ribs + Pork Pie + Chicken Egg Omelet / Quail Egg Omelet
19.

CƠM SƯỜN NON + TÀU HỦ KY


BBQ Pork Ribs + Shrimp Crispy Beancurd
20.

CƠM SƯỜN NON 5 MÓN


BBQ Pork Ribs + Pork Pie + Shredded Pork & Skin, Quail Egg omelet & Shrimp Crisy Beancurd
21.

CƠM SƯỜN NON 7 MÓN


BBQ Pork Ribs + Pork Pie + Shredded Pork & Skin, Quail Eggs, Chinese Sausage, Sour Sausage & Shrimp Crispy Beancurd

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM BA RỌI NƯỚNG
BBQ Pork Belly

CƠM TẤM BA RỌI NƯỚNG

22.

CƠM THỊT BA RỌI NƯỚNG


BBQ Pork Belly
23.

CƠM THỊT BA RỌI NƯỚNG + BÌ / CHẢ


BBQ Pork Belly + Shredded Pork & Skin / Pork Pie
24.

CƠM THỊT BA RỌI NƯỚNG + BÌ + CHẢ


BBQ Pork Belly + Shredded Pork & Skin + Pork Pie
25.

CƠM BA RỌI NƯỚNG + TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


BBQ Pork Belly + Chiken Egg Omelet / Quail Egg Omelet
26.

CƠM BA RỌI NƯỚNG + CHẢ + TRỨNG GÀ OPLA / CÚT OPLA


BBQ Pork Belly + Pork Pie & Chicken Egg Omelet / Quail Egg Omelet
27.

CƠM BA RỌI NƯỚNG + TÀU HỦ KY


BBQ Pork Belly + Shrimp Crispy Beancurd
28.

CƠM BA RỌI NƯỚNG 5 MÓN


BBQ Pork Belly + Pork Pie + Shredded Pork & Skin, Quail Egg Omelet & Shrimp Crispy Beancurd
29.

CƠM BA RỌI NƯỚNG 7 MÓN


BBQ Pork Belly + Pork Pie + Shredded Pork & Skin, Quail Eggs omelet, Chinese Sausage, Sour Sausage And Shrimp Crispy Beancurd

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM SƯỜN GIÒ CALI
House Special Pork Steak

CƠM TẤM SƯỜN GIÒ CALI

30.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI


BBQ Pork Drumstick
31.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI + BÌ / CHẢ


BBQ Pork Drumstick + Shredded Pord & Skin / Pork Pie
32.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI + BÌ + CHẢ


BBQ Pork Drumstick + Shredded Pord & Skin + Pork Pie
33.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI + TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


BBQ Pork Drumstick + Chicken Egg Omelet/ Quail Egg Omelet
34.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI + CHẢ + TRỨNG GÀ OPLA / CÚT OPLA


BBQ Pork Drumstick + Pork Pie & Chicken Egg omelet/ Quail Egg Omelet
35.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI + TÀU HỦ KY


BBQ Pork Drumstick + Shrimp Crispy Beancurd

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM KHÁC
Broken Rice

CƠM TẤM KHÁC

36.

CƠM TRỨNG CÚT OPLA / TRỨNG GÀ OPLA


Broken Rice With Chicken Egg Omelet/ Quail Egg Omelet
37.

CƠM BÌ / CHẢ / LẠP XƯỞNG


Broken Rice With Shredded Pork & Skin / Pork Pie / Chinese Sausage
38.

CƠM BÌ + CHẢ / BÌ + LẠP XƯỞNG


Broken Rice With Shredded Pork & Skin + Pork Pie / Shredded Pork & Skin + Chinese Sausage
39.

CƠM TÀU HỦ KY TÔM THỊT


Broken Rice With House Special Shrimp & Pork Wrapped In Beancurd
40.

CƠM TÀU HỦ KY + BÌ + CHẢ


Broken Rice With Shrimp Crispy Beancurd + Shredded Pork & Skin + Pork Pie
41.

CƠM THỊT NƯỚNG SẢ


Broken Rice With Grill Lemonggrass Pork
42.

CƠM ĐÙI GÀ CHIÊN GIÒN / NƯỚC MẮM


Broken rice With Crispy Fried Chicken Drumstick / With Fish Sauce
43.

CƠM CÁ KHO TỘ


Broken Rice With Braised Fish In Claypot
44.

CƠM TAY CẦM THẬP CẨM


Broken Rice In Claypot With Chicken, Shrimps, Chinese Sausage, Quail Egg & Vegetable

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CÁC LOẠI BÚN, CHÁO
Rice Noodles

CÁC LOẠI BÚN, CHÁO

45.

BÚN RIÊU TÔM CUA


Rice Noodles In Mince Of Crab Shrimp & Pork Soup
46.

BÚN CHẢ HÀ NỘI


Rice Noodles With BBQ Pork, Bacon, Meat Balls
47.

BÚN THỊT BA RỌI NƯỚNG


Rice Noodles With BBQ Pork Belly
48.

BÚN TÀU HỦ KY


Rice Noodles With Shrimp Crispy Beancurd
49.

BÚN BÌ / CHẢ GIÒ


Rice Noodles With Shredded Pork & Skin / Egg Rolls
50.

BÚN BÌ + CHẢ GIÒ


Rice Noodles With Shredded Pork & Skin + Egg Rolls
51.

BÚN NEM NƯỚNG / BÚN THỊT NƯỚNG


Rice Noodles With Grilled Pork/ Grilled Lemongrass Pork
52.

BÚN NEM NƯỚNG / THỊT NƯỚNG + BÌ / CHẢ GIÒ


Rice Noodles With Grilled Pork / Grilled Lemongrass Pork + Shredded Pork & Skin / Egg Rolls
53.

BÚN NEM NƯỚNG / THỊT NƯỚNG + BÌ + CHẢ GIÒ


Rice Noodles With Grilled Pork / Grilled Lemongrass Pork + Shredded Pork & Skin + Egg Rolls
54.

BÚN NEM NƯỚNG / THỊT NƯỚNG + BÌ + CHẢ GIÒ + TÀU HỦ KY


Rice Noodles With Grilled Pork / Grilled Lemongrass Pork + Shredded Pork & Skin + Egg Rolls + Shrimp crispy Beancurd
55.

BÚN CALI ĐẶC BIỆT 5 MÓN


Special Rice Noodles with grilled pork, shredded pork & skin, Egg rolls, shrimp crispy beancurd, sour sausage

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

COMBO TRẺ EM
Kid’s Combo

COMBO TRẺ EM

56.

COMBO TRẺ EM 1 - KID'S COMBO 1 - CƠM SƯỜN CỐT LẾT NƯỚNG, KHOAI TÂY CHIÊN/CANH, YOGURT, NƯỚC NGỌT


Broken Rice With BBQ Pork Chop, French Fries Or Soup, Yogurt, Soft Drink
57.

COMBO TRẺ EM 2 - KID'S COMBO 2 - CƠM ĐÙI GÀ CHIÊN GIÒN, KHOAI TÂY CHIÊN, YOGURT, NƯỚC NGỌT


Crispy Fried Chicken Drumstick, French Fries Or Soup, Yogurt, Soft Drink

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

MÓN ĂN KÈM
Side Dishes

MÓN ĂN KÈM

58.

SALAD TRỘN DẦU GIẤM (NHỎ/LỚN)


House Special Salad (Small/large)
59.

RAU LUỘC KHO QUẸT (NHỎ/LỚN)


Steamed Vegetable & Braised fish sauce (Small/large)
60.

CANH KHỔ QUA DỒN THỊT


Stuffed Bitter Melon Soup
61.

CANH TRÁI BÍ


Pumpkin Soup

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

MÓN CHAY
Vegetarian Food

MÓN CHAY

62.

CHẢ GIÒ CHAY


Vegetarian Egg Rolls
63.

BÚN CHẢ GIÒ CHAY


Rice Noodles With vegetarian Egg Rolls
64.

CƠM CHẢ CHAY KHO NẤM & CƠM DỪA


Broken Rice With Braised Vegetarian Ham & Mushroom
65.

BÌ CUỐN CHAY


Vegetarian Sping Rolls
66.

CƠM TẤM / BÚN BÌ CHAY


Broken Rice / Rice Noodles With Sherdded Tofu & Vegetarian Egg Rolls
67.

BÚN BÌ + CHẢ GIÒ CHAY


Rice Noodles With Shredded Tofu & Vegetarian Egg Rolls

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

MÓN THÊM
Side Dishes

MÓN THÊM

68.

CƠM / BÚN / CANH / PHỤ THU CƠM CHÁY


Extra Broken Rice / Rice Noodles / Soup / Upgrade Crispy Broken Rice
69.

ĐỒ CHUA/ DƯA LEO/ CÀ THUA THÊM/ RAU XÀ LÁCH THÊM


Extra Pickles/ Cucunber/ Tomato/ Salad
70.

CƠM TẤM CHÁY GIÒN


Crispy Broken Rice
71.

CHẢ / BÌ / BÌ CHAY


Pork Pie / Shredded Pork & Skin / Vegetarian Shredded Tofu
72.

TRỨNG CÚT OPLA(5) / TRỨNG GÀ OPLA(1) / NEM NƯỚNG(1)


Quail Egg Omelet(5) / Chicken Egg Omelet(1) / Grill Pork(1)
73.

TÀU HỦ KY THÊM(1)


Extra Shrimp Crispy Beancurd(1)
74.

CHẢ GIÒ(2) / CHẢ GIÒ CHAY (2)


Egg Rolls(2) / Vegetarian Egg Rolls(2)
75.

THỊT NƯỚNG(1) / LẠP XƯỞNG (10) / NEM CHUA NƯỚNG (10) / LẠP XƯỞNG (5) + NEM CHUA(5)


Lemongrass Pork(1) / Chinese Sausage(10) / Sour Sausage (10) / Chinese Sausage (5) + Sour Sausage (5)
76.

ĐÙI GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM / CHIÊN GIÒN/ CÁ KHO TỘ


Fried Chicken Drumstick With Fish Sauce / Crispy Chicken Drumstick/ Braised fish in claypot
77.

SƯỜN CỐT LẾT NƯỚNG


BBQ Pork chops
78.

THỊT BA RỌI NƯỚNG / THỊT, CHẢ VIÊN NƯỚNG BÚN HÀ NỘI


BBQ Pork Belly / Extra grilled pork & meat balls
79.

SƯỜN NON NƯỚNG


BBQ Pork Ribs
80.

SƯỜN GIÒ CALI


BBQ pork drumstick

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

TRÁNG MIỆNG
Dessert

TRÁNG MIỆNG

81.

YOGURT SỮA TƯƠI


Home-Made Yogurt
82.

YOGURT ĐÁ


Iced Yogurt
83.

YOGURT HẠT CHIA


Yogurt With Chia Seeds
84.

YOGURT TRÁI CÂY


Yogurt With Fresh Fruits
85.

YOGURT NHA ĐAM HẠT CHIA


Yogurt With Aloe Vera & Chia Seeds
86.

BÁNH FLAN


Flan Cake Dessert
87.

CHÈ CHUỐI XÀO DỪA


Coconut Banana Sweet Dessert
88.

SƯƠNG SÁO CÀ PHÊ


Grass Jelly In Coffee Flavor
89.

TRÁI CÂY THẬP CẨM NHỎ / LỚN


Mixed Fresh Fruit Dishes(Small/large)

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

THỨC UỐNG DINH DƯỠNG
Special Drinks

THỨC UỐNG DINH DƯỠNG

90.

HẠT CHIA VỊ TẮC


Kumquat Juice With Chia Seeds
91.

HẠT CHIA NHA ĐAM


Aloe Vera With Chia Seeds
92.

YOGURT TRÁI CÂY HẠT CHIA


Yogurt With Mixed Fruits & Chia Seed
93.

CALI THƠ MỘNG


Cali Of Dream
94.

CALI LÃNG MẠN


Cali Of Romance

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

NƯỚC TRÁI CÂY
Fresh Fruit Juice

NƯỚC TRÁI CÂY

95.

TRÀ TÁO / TRÀ TÁO HẠT CHIA


Apple Tea / Apple Tea With Chia Seed
96.

NƯỚC CHANH DÂY


Fresh Passion Fruit Juice
97.

NƯỚC SÂM MÍA LAU


Sugarcane Herbal Drink
98.

RAU MÁ DỪA / RAU MÁ ĐẬU XANH


Pennyworth With Fresh Coconut / Green Bean
99.

CAM TƯƠI CÓ ĐÁ


Fresh Orange Huice With Ice
100.

SINH TỐ DỪA


Coconut Smoothie
101.

SINH TỐ CHANH DÂY


Passion Fruit Smoothie
102.

NƯỚC ÉP ỔI / THƠM / DƯA HẤU / TẮC / CÀ RỐT


Fresh Carrot Juice
103.

NƯỚC ÉP BƯỞI / TÁO


Fresh Pomelo / Apple Juice
104.

NƯỚC ÉP TỔNG HỢP(CAM, THƠM, CÀ RỐT)


Mixed Fresh Fruit Juice(Orange, Pineapple / Carrot)
105.

BỘT SẮN CAM / TẮC / THƠM


Orange / Kumquat / Pineapple Juice With Cassave
106.

XÍ MUỘI / TẮC MUỐI (NÓNG/ĐÁ)


Salted Plum / Salted Kumquat (Hot/iced)
107.

CHANH / TẮC TƯƠI (NÓNG/ĐÁ)


Fresh Lemon Juice / Fresh Kumquat (Hot/iced)
108.

RAU MÁ


Pennyworth Drink
109.

DỪA TƯƠI


Fresh Coconut

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

THỨC UỐNG
Drinks

THỨC UỐNG

110.

CÀ PHÊ NÓNG / ĐÁ


Hot / Iced Coffee
111.

CÀ PHÊ SỮA NÓNG / ĐÁ


Hot / Iced White Coffee
112.

SODA / COKE /PEPSI / 7UP


113.

SODA CHANH ĐƯỜNG


Soda With Fresh Lemon & Sugar
114.

LY CHANH ĐƯỜNG THÊM


Extra Lemon, Sugar & Ice
115.

NƯỚC SUỐI


Bottled Water
116.

TRÀ ĐÁ / TRÀ NÓNG


Iced Tea / Hot Tea
117.

BIA 333 / TIGER


333 Beer / Tiger Beer
118.

BIA HEINEKEN / SAIGON SPECIAL LON


Heineken Beer / Saigon Special Beer
119.

TẨY ĐÁ THÊM


Glass If Ice
120.

KHĂN LẠNH


Wet Towels
121.

PHỤ THU KHÔNG ĐÁ


Surcharge Without Ice
122.

PHỤ THU HẠT CHIA


Add On Chia Seed

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

Đặt Món Online

Cơm tấm cali

Delivery:

1900 CALI

1900  2254