Thực đơn.BEST SELLERS
BEST SELLERS

BEST SELLERS

KHAI VỊ
Appetizers

KHAI VỊ

1.

CHẢ GIÒ TÔM THỊT


Egg Rolls
27.000 - 30.000
2.

BÌ CUỐN


Shredded Pork & Skin Spring Rolls
40.000
3.

GỎI CUỐN


Pork & Shrimp Spring Rolls
40.000
4.

KHOAI TÂY CHIÊN


French Fries
29.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM SƯỜN CỐT LẾT
Special BBQ Pork Chop

CƠM TẤM SƯỜN CỐT LẾT

5.

CƠM SƯỜN CỐT LẾT NƯỚNG


BBQ Pork Chops
72.000
6.

CƠM SƯỜN BÌ/CHẢ


BBQ Pork Chops + Shredded Pork & Skin / Pork Pie
77.000
7.

CƠM SƯỜN + BÌ + CHẢ


BBQ Pork Chops + Shredded Pork & Skin + Pork Pie
83.000
8.

CƠM SƯỜN TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


BBQ Pork Chops + Chicken Egg Omelet / Quail Egg Omelet
77.000
9.

CƠM SƯỜN CHẢ + TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


BBQ Pork Chops + Pork Pie & Chicken Egg Omelet/ Quail Egg Omelet
83.000
10.

CƠM SƯỜN + TÀU HỦ KY


BBQ Pork Chops + Shrimp Crispy Beancurd
83.000
11.

CƠM SƯỜN CỐT LẾT 5 MÓN


BBQ pork chops, Pork pie, Shredded pork & skin, Quail egg omelet & Shrimp crispy beancurd
88.000
12.

CƠM SƯỜN CỐT LẾT 7 MÓN


BBQ pork chops, Pork pie, Shredded pork & skin, Quail egg omelet & Shrimp crispy beancurd, Chinese sausage, Sour sausage
94.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM SƯỜN NON
BBQ Pork Ribs

CƠM TẤM SƯỜN NON

13.

CƠM SƯỜN NON NƯỚNG


BBQ Pork Ribs
83.000
14.

CƠM SƯỜN NON + BÌ / CHẢ


BBQ Pork Ribs + Shredded Pork & Skin/ BBQ Pork Ribs + Pork Pie
88.000
15.

CƠM SƯỜN NON + BÌ + CHẢ


BBQ Pork Ribs + Shredded Pork & Skin + Pork Pie
94.000
16.

CƠM SƯỜN NON + TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


BBQ Pork Ribs + Chicken Egg Omelet/ Quail Egg Omelet
88.000
17.

CƠM SƯỜN NON + CHẢ + TRỨNG GÀ OPLA / CÚT OPLA


BBQ Pork Ribs + Pork Pie + Chicken Egg Omelet / Quail Egg Omelet
94.000
18.

CƠM SƯỜN NON + TÀU HỦ KY


BBQ Pork Ribs + Shrimp Crispy Beancurd
94.000
19.

CƠM SƯỜN NON 5 MÓN


BBQ Pork Ribs + Pork Pie + Shredded Pork & Skin, Quail Egg omelet & Shrimp Crisy Beancurd
99.000
20.

CƠM SƯỜN NON 7 MÓN


BBQ Pork Ribs + Pork Pie + Shredded Pork & Skin, Quail Eggs, Chinese Sausage, Sour Sausage & Shrimp Crispy Beancurd
105.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM BA RỌI NƯỚNG
BBQ Pork Belly

CƠM TẤM BA RỌI NƯỚNG

21.

CƠM THỊT BA RỌI NƯỚNG


BBQ Pork Belly
77.000
22.

CƠM THỊT BA RỌI NƯỚNG + BÌ / CHẢ


BBQ Pork Belly + Shredded Pork & Skin / Pork Pie
83.000
23.

CƠM THỊT BA RỌI NƯỚNG + BÌ + CHẢ


BBQ Pork Belly + Shredded Pork & Skin + Pork Pie
88.000
24.

CƠM BA RỌI NƯỚNG + TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


BBQ Pork Belly + Chiken Egg Omelet / Quail Egg Omelet
83.000
25.

CƠM BA RỌI NƯỚNG + CHẢ + TRỨNG GÀ OPLA / CÚT OPLA


BBQ Pork Belly + Pork Pie & Chicken Egg Omelet / Quail Egg Omelet
88.000
26.

CƠM BA RỌI NƯỚNG + TÀU HỦ KY


BBQ Pork Belly + Shrimp Crispy Beancurd
88.000
27.

CƠM BA RỌI NƯỚNG 5 MÓN


BBQ Pork Belly + Pork Pie + Shredded Pork & Skin, Quail Egg Omelet & Shrimp Crispy Beancurd
94.000
28.

CƠM BA RỌI NƯỚNG 7 MÓN


BBQ Pork Belly + Pork Pie + Shredded Pork & Skin, Quail Eggs omelet, Chinese Sausage, Sour Sausage And Shrimp Crispy Beancurd
99.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM KHÁC
Broken Rice

CƠM TẤM KHÁC

29.

CƠM TRỨNG CÚT OPLA / TRỨNG GÀ OPLA


Broken Rice With Chicken Egg Omelet/ Quail Egg Omelet
66.000
30.

CƠM BÌ / CHẢ / LẠP XƯỞNG


Broken Rice With Shredded Pork & Skin / Pork Pie / Chinese Sausage
66.000
31.

CƠM BÌ + CHẢ / BÌ + LẠP XƯỞNG


Broken Rice With Shredded Pork & Skin + Pork Pie / Shredded Pork & Skin + Chinese Sausage
72.000
32.

CƠM TÀU HỦ KY TÔM THỊT


Broken Rice With House Special Shrimp & Pork Wrapped In Beancurd
77.000
33.

CƠM TÀU HỦ KY + BÌ + CHẢ


Broken Rice With Shrimp Crispy Beancurd + Shredded Pork & Skin + Pork Pie
83.000
34.

CƠM THỊT NƯỚNG SẢ


Broken Rice With Grill Lemonggrass Pork
66.000
35.

CƠM ĐÙI GÀ CHIÊN GIÒN / NƯỚC MẮM


Broken rice With Crispy Fried Chicken Drumstick / With Fish Sauce
72.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CÁC LOẠI BÚN, CHÁO
Rice Noodles

CÁC LOẠI BÚN, CHÁO

36.

BÚN RIÊU TÔM CUA


Rice Noodles In Mince Of Crab Shrimp & Pork Soup
72.000
37.

BÚN THỊT BA RỌI NƯỚNG


Rice Noodles With BBQ Pork Belly
72.000
38.

BÚN TÀU HỦ KY


Rice Noodles With Shrimp Crispy Beancurd
77.000
39.

BÚN BÌ / CHẢ GIÒ


Rice Noodles With Shredded Pork & Skin / Egg Rolls
66.000
40.

BÚN BÌ + CHẢ GIÒ


Rice Noodles With Shredded Pork & Skin + Egg Rolls
72.000
41.

BÚN NEM NƯỚNG / THỊT NƯỚNG + BÌ / CHẢ GIÒ


Rice Noodles With Grilled Pork / Grilled Lemongrass Pork + Shredded Pork & Skin / Egg Rolls
77.000
42.

BÚN NEM NƯỚNG / THỊT NƯỚNG + BÌ + CHẢ GIÒ


Rice Noodles With Grilled Pork / Grilled Lemongrass Pork + Shredded Pork & Skin + Egg Rolls
83.000
43.

BÚN CALI ĐẶC BIỆT 5 MÓN


Special Rice Noodles with grilled pork, shredded pork & skin, Egg rolls, shrimp crispy beancurd, sour sausage
88.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

COMBO TRẺ EM
Kid’s Combo

COMBO TRẺ EM

44.

COMBO TRẺ EM 1 - KID'S COMBO 1 - CƠM SƯỜN CỐT LẾT NƯỚNG, KHOAI TÂY CHIÊN/CANH, YOGURT, NƯỚC NGỌT


Broken Rice With BBQ Pork Chop, French Fries Or Soup, Yogurt, Soft Drink
75.000
45.

COMBO TRẺ EM 2 - KID'S COMBO 2 - CƠM ĐÙI GÀ CHIÊN GIÒN, KHOAI TÂY CHIÊN, YOGURT, NƯỚC NGỌT


Crispy Fried Chicken Drumstick, French Fries Or Soup, Yogurt, Soft Drink
75.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

MÓN ĂN KÈM
Side Dishes

MÓN ĂN KÈM

46.

SALAD TRỘN DẦU GIẤM (NHỎ/LỚN)


House Special Salad (Small/large)
25.000 - 35.000
47.

RAU LUỘC KHO QUẸT (NHỎ/LỚN)


Steamed Vegetable & Braised fish sauce (Small/large)
25.000 - 35.000
48.

CANH KHỔ QUA DỒN THỊT


Stuffed Bitter Melon Soup
39.000
49.

CANH TRÁI BÍ


Pumpkin Soup
44.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

MÓN CHAY
Vegetarian Food

MÓN CHAY

50.

BÚN CHẢ GIÒ CHAY


Rice Noodles With vegetarian Egg Rolls
66.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

MÓN THÊM
Side Dishes

MÓN THÊM

51.

CƠM / BÚN / CANH / PHỤ THU CƠM CHÁY


Extra Broken Rice / Rice Noodles / Soup / Upgrade Crispy Broken Rice
14.000
52.

ĐỒ CHUA/ DƯA LEO/ CÀ THUA THÊM/ RAU XÀ LÁCH THÊM


Extra Pickles/ Cucunber/ Tomato/ Salad
5.000
53.

CƠM TẤM CHÁY GIÒN


Crispy Broken Rice
20.000
54.

CHẢ / BÌ / BÌ CHAY


Pork Pie / Shredded Pork & Skin / Vegetarian Shredded Tofu
20.000
55.

TRỨNG CÚT OPLA(5) / TRỨNG GÀ OPLA(1) / NEM NƯỚNG(1)


Quail Egg Omelet(5) / Chicken Egg Omelet(1) / Grill Pork(1)
20.000
56.

TÀU HỦ KY THÊM(1)


Extra Shrimp Crispy Beancurd(1)
28.000
57.

THỊT NƯỚNG(1) / LẠP XƯỞNG (10) / NEM CHUA NƯỚNG (10) / LẠP XƯỞNG (5) + NEM CHUA(5)


Lemongrass Pork(1) / Chinese Sausage(10) / Sour Sausage (10) / Chinese Sausage (5) + Sour Sausage (5)
28.000
58.

ĐÙI GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM / CHIÊN GIÒN


Fried Chicken Drumstick With Fish Sauce / Crispy Chicken Drumstick
55.000
59.

SƯỜN CỐT LẾT NƯỚNG


BBQ Pork chops
55.000
60.

THỊT BA RỌI NƯỚNG / THỊT, CHẢ VIÊN NƯỚNG BÚN HÀ NỘI


BBQ Pork Belly / Extra grilled pork & meat balls
63.000
61.

SƯỜN NON NƯỚNG


BBQ Pork Ribs
68.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

TRÁNG MIỆNG
Dessert

TRÁNG MIỆNG

62.

YOGURT SỮA TƯƠI


Home-Made Yogurt
25.000
63.

YOGURT NHA ĐAM HẠT CHIA


Yogurt With Aloe Vera & Chia Seeds
40.000
64.

BÁNH FLAN


Flan Cake Dessert
28.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

THỨC UỐNG DINH DƯỠNG
Special Drinks

THỨC UỐNG DINH DƯỠNG

65.

HẠT CHIA VỊ TẮC


Kumquat Juice With Chia Seeds
45.000
66.

HẠT CHIA NHA ĐAM


Aloe Vera With Chia Seeds
45.000
67.

CALI THƠ MỘNG


Cali Of Dream
55.000
68.

CALI LÃNG MẠN


Cali Of Romance
55.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

NƯỚC TRÁI CÂY
Fresh Fruit Juice

NƯỚC TRÁI CÂY

69.

TRÀ TÁO / TRÀ TÁO HẠT CHIA


Apple Tea / Apple Tea With Chia Seed
35.000 - 40.000
70.

NƯỚC SÂM MÍA LAU


Sugarcane Herbal Drink
30.000
71.

CAM TƯƠI CÓ ĐÁ


Fresh Orange Huice With Ice
39.000
72.

NƯỚC ÉP ỔI / THƠM / DƯA HẤU / TẮC / CÀ RỐT


Fresh Carrot Juice
39.000
73.

NƯỚC ÉP BƯỞI / TÁO


Fresh Pomelo / Apple Juice
42.000
74.

NƯỚC ÉP TỔNG HỢP(CAM, THƠM, CÀ RỐT)


Mixed Fresh Fruit Juice(Orange, Pineapple / Carrot)
45.000
75.

XÍ MUỘI / TẮC MUỐI (NÓNG/ĐÁ)


Salted Plum / Salted Kumquat (Hot/iced)
30.000
76.

CHANH / TẮC TƯƠI (NÓNG/ĐÁ)


Fresh Lemon Juice / Fresh Kumquat (Hot/iced)
32.000
77.

DỪA TƯƠI


Fresh Coconut
35.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

THỨC UỐNG
Drinks

THỨC UỐNG

78.

CÀ PHÊ NÓNG / ĐÁ


Hot / Iced Coffee
32.000
79.

CÀ PHÊ SỮA NÓNG / ĐÁ


Hot / Iced White Coffee
35.000
80.

SODA/PEPSI/7UP


SODA/PEPSI/7UP
28.000
81.

NƯỚC SUỐI


Bottled Water
22.000
82.

TRÀ ĐÁ / TRÀ NÓNG


Iced Tea / Hot Tea
12.000 - 10.000
83.

BIA 333 / TIGER


333 Beer / Tiger Beer
35.000
84.

BIA HEINEKEN / SAIGON SPECIAL LON


Heineken Beer / Saigon Special Beer
38.000
85.

KHĂN LẠNH


Wet Towels
4.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

Bánh Cuốn Cuốn Cali
Cali Rolls Cake

Bánh Cuốn Cuốn Cali

86.

BÁNH CUỐN


Vietnamese Steamed Rice Pancakes
3.000
87.

THỊT NƯỚNG SẢ


Grilled Lemongrass Pork
35.000
88.

CHẢ CỐM


Deep Fried Green Nuggets & Pork Cake
35.000
89.

NEM CHUA


Sour Sausage
28.000
90.

ĐỒ CHUA


Pickles
5.000
91.

XOÀIㅤㅤㅤㅤㅤ


Mangoㅤㅤㅤㅤㅤ
5.000
92.

DƯA LEO + RAU THƠM


Cucumber + Basil Leaves
5.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

Đặt Món Online

Cơm tấm cali

Delivery:

1900 CALI

1900  2254