Thực đơn.BEST SELLERS
BEST SELLERS

BEST SELLERS

KHAI VỊ
Appetizers

KHAI VỊ

1.

KHAI VỊ CALI - XÔI CHIÊN CHẢ CÁ & CHẠO CÁ


Cali Appetizer - Sticky Rice With Fish Paster & Fish Paste On Lemongrass
25.000
2.

CHẢ GIÒ KHAI VỊ


Spring Rolls
22.000
3.

BÌ CUỐN


Shredded Pork & Skin Spring Rolls
30.000
4.

GỎI CUỐN


Pork & Shrimp Spring Rolls
30.000
5.

NEM NƯỚNG CUỐN


Grilled Pork Rolls
35.000
6.

KHOAI TÂY CHIÊN


French Fries
25.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM SƯỜN CỐT LẾT
Special BBQ Pork Chop

CƠM TẤM SƯỜN CỐT LẾT

7.

CƠM SƯỜN CỐT LẾT NƯỚNG


Broken Rice With House Special BBQ Pork Chops
55.000
8.

CƠM SƯỜN BÌ/CHẢ


BBQ Pork Chops + Shredded Pork & Skin / Pork Pie
60.000
9.

CƠM SƯỜN + BÌ + CHẢ


BBQ Pork Chops + Shredded Pork & Skin + Pork Pie
65.000
10.

CƠM SƯỜN TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


BBQ Pork Chops + Chicken Eggs / Quail Edds Opla
60.000
11.

CƠM SƯỜN CHẢ + TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


BBQ Pork Chops + Pork Pie & Chicken Egg / Quail Egg Opla
65.000
12.

CƠM SƯỜN + TÀU HỦ KY


BBQ Pork Chops + Crispy Beancurd
65.000
13.

CƠM SƯỜN CỐT LẾT 5 MÓN


Special Broken Rice With 5 Toppings
70.000
14.

CƠM SƯỜN CỐT LẾT 7 MÓN


Special Broken Rice With 7 Toppings
75.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM SƯỜN NON
BBQ Pork Ribs

CƠM TẤM SƯỜN NON

15.

CƠM SƯỜN NON NƯỚNG


BBQ Pork Ribs
65.000
16.

CƠM SƯỜN NON + BÌ / CHẢ


BBQ Pork Ribs + Shredded Pork & Skin / Pork Pie
70.000
17.

CƠM SƯỜN NON + BÌ + CHẢ


BBQ Pork Ribs + Shredded Pork & Skin + Pork Pie
75.000
18.

CƠM SƯỜN NON + TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


BBQ Pork Ribs + Chicken Egg / Quail Egg Opla
70.000
19.

CƠM SƯỜN NON + CHẢ + TRỨNG GÀ OPLA / CÚT OPLA


BBQ Pork Ribs + Pork Pie + Chicken Egg / Quail Egg Opla
75.000
20.

CƠM SƯỜN NON + TÀU HỦ KY


BBQ Pork Ribs + Cruspy Beancurd
75.000
21.

CƠM SƯỜN NON 5 MÓN


BBQ Pork Ribs + Pork Pie + Shredded Pork & Skin, Quail Eggs And Crisy Beancurd
80.000
22.

CƠM SƯỜN NON 7 MÓN


BBQ Pork Ribs + Pork Pie + Shredded Pork & Skin, Quail Eggs, Chinese Sausage, Sour Sausage And Crispy Beancurd
85.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM BA RỌI NƯỚNG
BBQ Pork Belly

CƠM TẤM BA RỌI NƯỚNG

23.

CƠM THỊT BA RỌI NƯỚNG


Broken Rice With BBQ Pork Belly
60.000
24.

CƠM THỊT BA RỌI NƯỚNG + BÌ / CHẢ


Broken Rice With BBQ Pork Belly + Shredded Pork & Skin / Pork Pie
65.000
25.

CƠM THỊT BA RỌI NƯỚNG + BÌ + CHẢ


Broken Rice With BBQ Pork Belly + Shredded Pork & Skin + Pork Pie
70.000
26.

CƠM BA RỌI NƯỚNG + TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


Broken Rice With BBQ Pork Belly + Chiken Egg / Quail Egg Opla
65.000
27.

CƠM BA RỌI NƯỚNG + CHẢ + TRỨNG GÀ OPLA / CÚT OPLA


Broken Rice With BBQ Pork Belly + Pork Pie & Chicken Egg / Quail Egg Opla
70.000
28.

CƠM BA RỌI NƯỚNG + TÀU HỦ KY


Broken Rice With BBQ Pork Belly + Crispy Beancurd
70.000
29.

CƠM BA RỌI NƯỚNG 5 MÓN


BBQ Pork Belly + Pork Pie + Shredded Pork & Skin, Quail Eggs And Crispy Beancurd
75.000
30.

CƠM BA RỌI NƯỚNG 7 MÓN


BBQ Pork Belly + Pork Pie + Shredded Pork & Skin, Quail Eggs, Chinese Sausage, Sour Sausage And Crispy Beancurd
80.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM SƯỜN GIÒ CALI
House Special Pork Steak

CƠM TẤM SƯỜN GIÒ CALI

31.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI


Broken Rice With Speacial BBQ Pork Drumstick
70.000
32.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI + BÌ / CHẢ


House Special Pork Steak + Shredded Pord & Skin / Pork Pie
75.000
33.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI + BÌ + CHẢ


House Special Pork Steak + Shredded Pord & Skin + Pork Pie
80.000
34.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI + TRỨNG GÀ OPLA / TRỨNG CÚT OPLA


House Special Pork Steak + Chicken Egg / Quail Egg Opla
75.000
35.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI + CHẢ + TRỨNG GÀ OPLA / CÚT OPLA


House Special Pork Steak + Pork Pie & Chicken Egg / Quail Egg Opla
80.000
36.

CƠM SƯỜN GIÒ CALI + TÀU HỦ KY


House Special Pork Steak + Crispy Beancurd
80.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CƠM TẤM KHÁC
Broken Rice

CƠM TẤM KHÁC

37.

CƠM TRỨNG CÚT OPLA / TRỨNG GÀ OPLA


Broken Rice With Chicken Egg / Quail Egg Opla
45.000
38.

CƠM BÌ / CHẢ / LẠP XƯỞNG


Broken Rice With Shredded Pork & Skin / Pork Pie / Chinese Sausage
45.000
39.

CƠM BÌ + CHẢ / BÌ + LẠP XƯỞNG


Broken Rice With Shredded Pork & Skin / Pork Pie / Shredded Pork & Skin + Chinese Sausage
50.000
40.

CƠM TÀU HỦ KY TÔM THỊT


Broken Rice With House Special Shrimp & Pork Wrapped In Beancurd
55.000
41.

CƠM TÀU HỦ KY + BÌ + CHẢ


Broken Rice With Shredded Pork & Skin + Pork Pie + Crispy Beancurd
65.000
42.

CƠM THỊT NƯỚNG SẢ


Broken Rice With Grill Lemonggrass Pork
55.000
43.

CƠM ĐÙI GÀ CHIÊN GIÒN / NƯỚC MẮM


Broken Price With Crispy Fried Chicken Drumstick / With Fish Sauce
55.000
44.

CƠM CÁ KHO TỘ


Broken Rice With Braised Fish In Claypot
55.000
45.

CƠM TÔM THỊT KHO THỐ


Broken Rice With Pork & Shrimp In Claypot
60.000
46.

CƠM TAY CẦM THẬP CẨM


Broken Rice In Claypot With Chicken, Shrimps, Chinese Sausage, Quail Egg & Vegetable
65.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

CÁC LOẠI BÚN, CHÁO
Rice Noodles

CÁC LOẠI BÚN, CHÁO

47.

BÚN RIÊU TÔM CUA


Noodles In Mince Of Crab, Shrimp & Pork Soup
55.000
48.

BÚN CHẢ CÁ NƯỚC


Noodles Soup With Dish Paste
55.000
49.

BÚN CHẢ HÀ NỘI


Noodles With BBQ Pork, Bacon, Meat Balls
60.000
50.

BÚN THỊT BA RỌI NƯỚNG


Noodles With BBQ Pork Belly
55.000
51.

BÚN TÀU HỦ KY


Noodles With Crispy Beancurd
55.000
52.

BÚN BÌ / CHẢ GIÒ


Noodles With Shredded Pork & Skin / Egg Rolls
45.000
53.

BÚN BÌ + CHẢ GIÒ


Noodles With Shredded Pork & Skin + Egg Rolls
50.000
54.

BÚN NEM NƯỚNG / BÚN THỊT NƯỚNG


Noodles With Grilled Pork/ Grilled Lemongrass Pork
50.000
55.

BÚN NEM NƯỚNG / THỊT NƯỚNG + BÌ / CHẢ GIÒ


Noodles With Grilled Pork / Grilled Lemongrass Pork + Shredded Pork & Skin / Egg Rolls
55.000
56.

BÚN NEM NƯỚNG / THỊT NƯỚNG + BÌ + CHẢ GIÒ


Noodles With Grilled Pork / Grilled Lemongrass Pork + Shredded Pork & Skin + Egg Rolls
60.000
57.

BÚN NEM NƯỚNG / THỊT NƯỚNG + BÌ + CHẢ GIÒ + TÀU HỦ KY


Noodles With Grilled Pork / Grilled Lemongrass Pork + Shredded Pork & Skin + Egg Rolls + Beancurd
65.000
58.

BÚN CALI ĐẶC BIỆT 5 MÓN


Special Noodles With 5 Toppings
70.000
59.

CHÁO THỊT HEO BẰM (NHỎ/LỚN)


Rice Porridge With Mince Of Pork (Small/ Large)
30.000 - 40.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

COMBO TRẺ EM
Kid’s Combo

COMBO TRẺ EM

60.

COMBO TRẺ EM 1 - KID'S COMBO 1 - CHÁO THỊT BẰM NHỎ, KHOAI TÂY CHIÊN, NƯỚC NGỌT, DƯA HẤU


Rice Porridge With Mince Of Pork, French Fries Or Soup, Soft Drink, Watermelon
49.000
61.

COMBO TRẺ EM 2 - KID'S COMBO 2 - CƠM SƯỜN CỐT NẾT NƯỚNG, KHOAI TÂY CHIÊN, YOGURT, NƯỚC NGỌT


Broken Rice With BBQ Pork Chop, French Fries Or Soup, Yogurt, Soft Drink
59.000
62.

COMBO TRẺ EM 3 - KID'S COMBO 3 - CƠM ĐÙI GÀ CHIÊN GIÒN, KHOAI TÂY CHIÊN, YOGURT, NƯỚC NGỌT


Crispy Fried Chicken Drumstick, French Fries Or Soup, Yogurt, Soft Drink
59.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

MÓN ĂN KÈM
Side Dishes

MÓN ĂN KÈM

63.

SALAD TRỘN DẦU GIẤM (NHỎ/LỚN)


House Special Salad (Small/large)
20.000 - 30.000
64.

RAU LUỘC KHO QUẸT (NHỎ/LỚN)


Steamed Vegetable (Small/large)
20.000 - 30.000
65.

CANH KHỔ QUA DỒN THỊT


Bitter Melon Soup
30.000
66.

CANH TRÁI BÍ


Pumpkin Soup
35.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

MÓN CHAY
Vegetarian Food

MÓN CHAY

67.

CHẢ GIÒ CHAY


Vegetarian Egg Rolls
22.000
68.

BÚN CHẢ GIÒ CHAY


Rice Noodles With Egg Rolls
50.000
69.

CƠM CHẢ CHAY KHO NẤM & CƠM DỪA


Broken Rice With Braised Vegetarian Ham & Mushroom
55.000
70.

BÌ CUỐN CHAY


Vegetarian Sping Rolls
30.000
71.

CƠM TẤM / BÚN BÌ CHAY


Broken Rice / Rice Noodles With Sherdded Tofu & Vegetarian Egg Rolls
50.000
72.

BÚN BÌ + CHẢ GIÒ CHAY


Rice Noodles With Shredded Tofu & Vegetarian Egg Rolls
55.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

MÓN THÊM
Side Dishes

MÓN THÊM

73.

CƠM / BÚN / CANH / PHỤ THU CƠM CHÁY


Extra Broken Rice / Rice Noodles / Soup / Upgrade Crispy Broken Rice
12.000
74.

ĐỒ CHUA, DƯA LEO/ CÀ THUA THÊM


Extra Pickles
5.000
75.

CƠM TẤM CHÁY GIÒN


Crispy Broken Rice
17.000
76.

CHẢ / BÌ / BÌ CHAY


Pork Pie / Shredded Pork & Skin / Vegetarian Shredded Tofu
17.000
77.

TRỨNG CÚT OPLA(5) / TRỨNG GÀ OPLA(1) / NEM NƯỚNG(1)


Quail Egg Opla(5) / Chicken Egg Opla(1) / Grill Pork(1)
16.000
78.

TÀU HỦ KY THÊM(1)


Extra Beancurd(1)
22.000
79.

CHẢ GIÒ(2) / CHẢ GIÒ CHAY (2)


Egg Rolls(2) / Vegetarian Egg Rolls(2)
22.000
80.

THỊT NƯỚNG(1) / LẠP XƯỞNG (10) / NEM CHUA NƯỚNG (10) / LẠP XƯỞNG (5) + NEM CHUA(5)


Lemongrass Pork(1) / Chinese Sausage(10) / Sour Sausage (10) / Chinese Sausage (5) + Sour Sausage (5)
24.000
81.

ĐÙI GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM / CHIÊN GIÒN / CÁ KHO TỘ


Fried Chicken Drumstick With Fish Sauce / Braised Fish In Claypot
42.000
82.

SƯỜN CỐT LẾT NƯỚNG


BBQ Pork
42.000
83.

THỊT BA RỌI NƯỚNG / TÔM THỊT KHO THỐ


BBQ Pork Belly / Pork Shrimp In Claypot
47.000
84.

THỊT + CHẢ VIÊN NƯỚNG BÚN HÀ NỘI


Extra Grilled Pork And Meat Balls
47.000
85.

SƯỜN NON NƯỚNG


BBQ Pork Ribs
52.000
86.

SƯỜN GIÒ CALI


House Special Pork Steak
57.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

TRÁNG MIỆNG
Dessert

TRÁNG MIỆNG

87.

YOGURT SỮA TƯƠI


Home-Made Yogurt
20.000
88.

YOGURT ĐÁ


Iced Yogurt
25.000
89.

YOGURT HẠT CHIA


Yogurt With Chia Seeds
28.000
90.

YOGURT TRÁI CÂY


Yogurt With Fresh Fruits
35.000
91.

YOGURT NHA ĐAM HẠT CHIA


Yogurt With Aloe Vera & Chia Seeds
35.000
92.

BÁNH FLAN


Flan Cake Dessert
23.000
93.

CHÈ CHUỐI XÀO DỪA


Coconut Banana Sweet Dessert
27.000
94.

SƯƠNG SÁO CÀ PHÊ


Grass Jelly In Coffee Flavour
30.000
95.

TRÁI CÂY THẬP CẨM NHỎ / LỚN


Mixed Fresh Fruit Dishes(Small/large)
24.000 - 38.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

THỨC UỐNG DINH DƯỠNG
Special Drinks

THỨC UỐNG DINH DƯỠNG

96.

HẠT CHIA VỊ TẮC


Kumquat Juice With Chia Seeds
40.000
97.

HẠT CHIA NHA ĐAM


Aloe Vera With Chia Seeds
40.000
98.

YOGURT TRÁI CÂY HẠT CHIA


Yogurt With Mixed Fruits & Chia Seed
40.000
99.

CALI THƠ MỘNG


Cali Of Dream
48.000
100.

CALI LÃNG MẠN


Cali Of Romance
48.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

NƯỚC TRÁI CÂY
Fresh Fruit Juice

NƯỚC TRÁI CÂY

101.

TRÀ TÁO / TRÀ TÁO HẠT CHIA


Apple Tea / Apple Tea With Chia Seed
25.000 - 29.000
102.

NƯỚC CHANH DÂY


Fresh Passion Fruit Juice
32.000
103.

NƯỚC SÂM MÍA LAU


Sugarcane Herbal Drink
25.000
104.

RAU MÁ DỪA / RAU MÁ ĐẬU XANH


Pennyworth With Fresh Coconut / Green Bean
32.000
105.

CAM TƯƠI CÓ ĐÁ


Fresh Orange Huice With Ice
35.000
106.

SINH TỐ DỪA


Coconut Smoothie
35.000
107.

SINH TỐ CHANH DÂY


Passion Fruit Smoothie
39.000
108.

NƯỚC ÉP ỔI / THƠM / DƯA HẤU / TẮC / CÀ RỐT


Fresh Carrot Juice
35.000
109.

NƯỚC ÉP BƯỞI / TÁO


Fresh Pomelo / Apple Juice
39.000
110.

NƯỚC ÉP TỔNG HỢP(CAM, THƠM, CÀ RỐT)


Mixed Fresh Fruit Juice(Orange, Pineapple / Carrot)
40.000
111.

BỘT SẮN CAM / TẮC / THƠM


Orange / Kumquat / Pineapple Juice With Cassave
40.000
112.

XÍ MUỘI / TẮC MUỐI (NÓNG/ĐÁ)


Salted Plum / Salted Kumquat (Hot/iced)
25.000
113.

CHANH / TẮC TƯƠI (NÓNG/ĐÁ)


Fresh Lemon Juice / Fresh Kumquat (Hot/iced)
30.000
114.

RAU MÁ


Pennyworth Drink
28.000
115.

DỪA TƯƠI


Fresh Coconut
30.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

THỨC UỐNG
Drinks

THỨC UỐNG

116.

CÀ PHÊ NÓNG / ĐÁ


Hot / Iced Coffee
27.000
117.

CÀ PHÊ SỮA NÓNG / ĐÁ


Hot / Iced White Coffee
29.000
118.

SODA / COKE /PEPSI / 7UP


25.000
119.

DIET COKE / DIET PEPSI / RED BULL


25.000
120.

SODA CHANH ĐƯỜNG


Soda With Fresh Lemon & Sugar
35.000
121.

LY CHANH ĐƯỜNG THÊM


Extra Lemon, Sugar & Ice
15.000
122.

NƯỚC SUỐI


Bottled Water
19.000
123.

TRÀ ĐÁ / TRÀ NÓNG


Iced Tea / Hot Tea
10.000
124.

BIA 333 / TIGER


333 Beer / Tiger Beer
30.000
125.

BIA HEINEKEN / SAIGON SPECIAL LON


Heineken Beer / Saigon Special Beer
34.000
126.

TẨY ĐÁ THÊM


Glass If Ice
4.000
127.

KHĂN LẠNH


Wet Towels
4.000
128.

PHỤ THU KHÔNG ĐÁ


Surcharge Without Ice
7.000
129.

PHỤ THU HẠT CHIA


Add On Chia Seed
5.000

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT | Prices subject to 10% VAT

Đặt Món Online

Cơm tấm cali

Delivery:

1900 CALI

1900  2254